Pytania do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Pytania do Powiatowego Urzędu Pracy

Odpowiedzi udzielił podczas spotkania on-line dn. 08.04.2020 r.
Pan Marcin Wilkowski – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

1. Do kogo adresowany jest instrument mikropożyczki?

Instrument jest dedykowany mikroprzedsiębiorcom, definiowanych na podstawie zapisów zawartych w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcą jest zatem przedsiębiorca, który:

  • w ciągu przynajmniej jednego roku spośród ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał nie więcej niż 10 pracowników - nie więcej niż 10, czyli maksymalnie 9 pełnych etatów.
  • nie uzyskał obrotu netto przez przynajmniej jeden rok spośród ostatnich dwóch lat obrotowych wyższy, niż 2 mln EURO.

Rozszerzając kwestię zatrudniania, tu niestety nie kwalifikują się osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą. W zapisach jest wyraźnie wskazane, że o pomoc może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia pracownika lub pracowników.

Ponadto, na dzień dzisiejszy w tę definicję osób zatrudnianych w mikroprzedsiębiorstwach wpisują się umowy o pracę, natomiast nie są brane pod uwagę umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Ważne!
Przeliczenie zatrudnienia opiera się o pełne etaty, a nie liczbę osób.

2. W jakim terminie będą rozpatrywane wnioski o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw? Ile trzeba czekać na taką pomoc?

Trudno jednoznacznie określić, w jakim terminie będą rozpatrywane wnioski. Powiatowy Urząd Pracy stara się to robić na bieżąco, traktując te wnioski priorytetowo. Przewidywalny czas rozpatrzenia wniosku to z reguły kilka dni.

Niemniej jednak, składanie wniosków za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl znacznie przyspiesza procedurę rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy.

Wnioski można składać przez najbliższe trzy miesiące, od dnia ogłoszenia naboru przez Powiatowy Urząd Pracy, chyba że termin ten zostanie wydłużony na podstawie zapisów rozporządzenia, wydanego przez ministra właściwego. Przy czym termin ten powinien zostać jeszcze uściślony.

Przelanie środków następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia przyznania mikropożyczki.

3. Jaka jest wysokość pomocy w ramach mikropożyczki?

Jest to 5.000,00 zł. Pożyczka wypłacana jest jednorazowo. Może zostać umorzona, jeżeli przez 3 kolejne miesiące pracodawca utrzyma poziom zatrudnienia, jaki wskazał we wniosku na dzień 29 lutego 2020 r. Po upływie tych 3 miesięcy, przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek o umorzenie.

Natomiast jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia jest niższy, niż przedsiębiorca wskazał we wniosku (stan na dzień 29 lutego 2020 r.), wówczas nie może on starać się o umorzenie pożyczki i zobowiązany jest do zwrotu zaciągniętej pożyczki w terminie 12 miesięcy od dnia, kiedy otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy harmonogram spłaty.

4. Na co może być wydatkowana mikropożyczka?

Przedsiębiorca może wydatkować środki z mikropożyczki na bieżące koszty działalności, to jest m. in. na:

  1. wynagrodzenia pracowników,
  2. opłaty za wynajem lokalu,
  3. podatki,
  4. opłaty za media.

To, na co przedsiębiorca wydał środki pochodzące z mikropożyczki, weryfikowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie oświadczenia tegoż przedsiębiorcy.

5. Jakie załączniki trzeba złożyć do PUP w Słupsku w ramach wnioskowania o mikropożyczkę? W jakiej formie - podpisywać je ręcznie i załączać skany?

Załącznikiem do wniosku jest oświadczanie o danych osobowych, umowa oraz formularz dotyczący wcześniejszej pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa. Umowę należy wypełnić, podpisać i wysłać razem wnioskiem – w przypadku, gdy wniosek składany jest przez przedsiębiorcę w formie papierowej. Natomiast w przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl, wówczas przedsiębiorca ma możliwość podpisania wszystkich dokumentów, w tym umowy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo profilem zaufanym. Nie jest wtedy wymagane podpisanie umowy w formie papierowej.

Ci przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o mikropożyczkę bez formularza dot. pomocy publicznej, będą mieli możliwość dokonania uzupełnienia.

6. Ile nominalnie (mniej więcej) zapłacę za mikropożyczkę (kwestia 0,005 coś tam coś tam weksli NBP)?

Na dzień dzisiejszy wartość ta wynosi 0.05%

7. Prowadzę firmę jednoosobową, czy jestem jej pracownikiem? Innymi słowy - czy przysługuje mi możliwość wnioskowania o mikropożyczkę?

Ta forma pomocy nie jest dostępna dla osób, które nie zatrudniały w ciągu ostatniego roku, choćby na części etatu, pracowników.

8. Czy formy pomocy z Powiatowego Urzędu Pracy można łączyć z innymi formami pomocy, np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Nie ma przeszkód, by łączyć mikropożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy ze świadczeniem postojowym, wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast w przypadku występowania przez przedsiębiorcę o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika i należnych składek, udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy, a jednocześnie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie tychże składek, wówczas uzyska z PUP jedynie dofinansowanie do wynagrodzenia.

9. Jak wygląda pomoc dla samozatrudnionych, jeżeli przez sytuację związana z epidemią straciłam ponad 80% dochodów?

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami, na pomoc dla takich przedsiębiorców. Osoba o nią wnioskująca, zobowiązana jest przedstawić, ze w ciągu 2 wybranych miesięcy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku nastąpił spadek obrotów z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Wybrane miesiące należy porównać z tymi samymi miesiącami roku poprzedniego. Świadczenie to przyznawane jest na okres 3 miesięcy.

10. Jak wygląda wsparcie w zakresie dofinansowanie do pensji pracowników?

Ta forma pomocy dedykowana jest dla mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich firm, a także dla organizacji pozarządowych. Polega na dofinansowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzenia pracownika oraz należnych składek. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, jak spadły obroty w danym przedsiębiorstwie.

11. Czy załączniki składane wraz z wnioskiem drogą elektroniczną są traktowane jako podpisane, czyli nie trzeba ich drukować, podpisywać i skanować? Wczoraj uzyskałem w PUP informację, że do wniosku składanego elektronicznie wystarczy załączyć parafowaną klauzulę informacyjną i tak postąpiłem. Co teraz?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa: "Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie".

12. W jaki sposób PUP będzie postępował z wnioskami zawierającymi błędy (np. nie załączono wszystkich załączników)?

W przypadku braków i nieprawidłowościach we wnioskach, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku będzie starał się w pierwszej kolejności kontaktować telefonicznie z Wnioskodawcą, aby wytłumaczyć co i jak należy uzupełnić.

13. Gdzie można się dowiedzieć, które załączniki są wymagane (w formularzu elektronicznym jest informacja sugerująca, że wymagana jest umowa pożyczki, nie ma informacji o potrzebie załączania klauzuli informacyjnej, wzoru wniosku o umorzenie, czy formularza de minimis; przy tym pierwsze trzy dokumenty są w jednym pliku)?

Do wniosku należy dołączyć umowę. Formularz dot. pomocy publicznej dostępny jest do pobrania w naszym komunikacie w aktualnościach na stronie internetowej www.slupsk.praca.gov.pl. Klauzula informacyjna jest częścią wniosku.

14. W jaki sposób wnioskodawca zostanie poinformowany, że jego wniosek został rozpatrzony, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, czy będzie potrzeba osobistego stawiennictwa w PUP w celu podpisania umowy (również w kontekście pyt. 1, czyli założenia, że załącznik-umowa już został podpisany elektronicznie wraz z wnioskiem)?

Wnioskodawca otrzyma pismo o rozpatrzeniu wniosku. W przypadku złożenia wniosku przez www.praca.gov.pl otrzyma wspomniane pismo tą drogą. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej, pismo zostanie wysłane pocztą tradycyjną.
Po rozpatrzeniu wniosku nie ma potrzeby składania wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma kwotę na wskazane konto oraz wspomniane pismo, co jednocześnie jest potwierdzeniem obustronnego zawarcia umowy.

15. Do kiedy trwa nabór wniosków na wsparcie w postaci mikropożyczki?

Na chwilę obecną Ministerstwo nie określiło (ani w ustawie, ani w żadnym piśmie) daty końcowej, do której możne składać wnioski na pożyczkę.