Pytania do ekspertów

Pytania do ekspertów

1. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy - jaka jest definicja pracownika w warunku nr 1: zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników? Czy zleceniobiorców też dotyczy ten punkt?

Odpowiedź (stan na dn. 22.04.2020 r.):

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.) określa w art.7 ust.1 pkt.1 pojęcie mikroprzedsiębiorcy i na ten przepis powołano się w dokumencie: ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY (https://psz.praca.gov.pl). Zgodnie z tym art. w/w Ustawy:
Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro
3. Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

W myśl przepisów prawa pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040):
Art.2.Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikiem w rozumieniu tego przepisu nie jest osoba, która wykonuje określone czynności na rzecz innej osoby na innych podstawach niż tutaj wymienione (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna). O statusie pracownika decyduje nawiązanie stosunku pracy. Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna. Pojęcia pracownika nie można w żaden sposób odnosić do osoby prawnej.

Ponadto PUP w Słupsku zamieścił na swojej stronie internetowej informację, iż w przypadku tego instrumentu, do pracowników zaliczmy wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę:
https://slupsk.praca.gov.pl

Warto dodać, iż zgodnie ze stanowiskiem PUP w Słupsku z dnia 21.04.2020 r., Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej rozszerzyło w zakresie instrumentu Niskooprocentowanej Pożyczki definicję mikroprzedsiębiorcy o podmioty, które nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniały pracowników, tym samym zrezygnowano z wymogu utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę zatrudnienia celem umorzenia pożyczki, a zastosowano obowiązujące przepisy z Tarczy 2.0

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

2. Czy w ramach "Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników - mikroprzedsiębiorcy" obowiązuje definicja pracownika jak dla punktu nr 1?

Odpowiedź (stan na dn. 22.04.2020 r.):

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, przewidujące mechanizm kompensujący szkody związane z COVID-19. Łączna wartość Programu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 75 mld zł, na co składają się dwa działania w ramach Programu:
1. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm o wartości 25 mld zł („Tarcza Finansowa dla Mikrofirm”);
2. Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł („Tarcza Finansowa dla MŚP”).

Programem objęte są następujące podmioty („Beneficjenci Programu”):
1. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1292), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi następujące kryteria:
a) mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Istotnym celem Programu jest ochrona miejsc pracy i promocja zatrudnienia.
Pracownikiem jest („Pracownik”):
b) osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Mikrofirmą (pracodawcą) w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;
c) osoba fizyczna współpracująca regularnie z Mikrofirmą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://pfr.pl.

3. Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracownika. Od 16 marca mam zamkniętą firmę, ponieważ prowadzę działalność w galerii handlowej. Czy mogę złożyć wniosek o postojowe, przebywając jednocześnie na zasiłku opiekuńczym, ponieważ przedszkola również zostały zamknięte?

Odpowiedź (stan na dn. 27.04.2020 r.):

Zakładając, iż prowadzenie działalności gospodarczej w pani przypadku jest objęte ograniczeniem, nałożonym przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. oraz kolejne ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW do odwołania, należy stwierdzić, iż od dnia 13 marca 2020 roku, nie może Pani wykonywać działalności gospodarczej w niemniejszym zakresie.


USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 15zq wskazuje możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego. Art. 15zq. 1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”
2) ….
– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Jeśli, w takim razie, jest Pani osobą prowadzącą działalność gospodarczą i nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. umowa p racę z innym pracodawcą), musi pani spełnić dodatkowo warunki:
- zamieszkanie na terytorium Polski i bycie obywatelem Polski lub posiadanie prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP, (sądzę, iż spełnia pani ten warunek).

- gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, (z pewnością doszło do przestoju – wykonywanie działalności jest ograniczone odgórnie)

- działalność gospodarcza prowadzona była przed dniem 1 lutego 2020 r, a przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Nie trzeba spełniać warunku spadku obrotów w przypadku, gdy:
- osoba prowadzi działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

Ustawodawca nie przewidział innych warunków, jakie należy spełniać, aby otrzymać świadczenie postojowe, więc, pod warunkiem spełniania powyższych, należy uznać, iż spełnia Pani przesłanki do otrzymania świadczenia postojowego. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Art. 15zs. pkt 1 wspomnianej ustawy: Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenie postojowe z art.15g:
- zgodnie z Art. 15zs. pkt 1 ustawy: Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek opiekuńczy z art.4, zgodnie z Art. 4. ustawy:
1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590),
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Należy więc wziąć pod uwagę, czy w Pani przypadku, gdy wykonywanie działalności gospodarczej i świadczenie pracy stało się niemożliwe z uwagi na zakaz wprowadzony Rozporządzeniem i Ustawą, możliwe jest pobieranie zasiłku opiekuńczego, które co do zasady przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Jeśli takie prawo, do pobierania tego świadczenia, zostało ustalone przez organ stanowiący przyznanie takiego prawa i otrzymała Pani decyzję przyznającą niniejsze świadczenie, należy uznać ją za bezsporną. Natomiast analizując ustawowe przesłanki do otrzymania w Pani sytuacji świadczenia postojowego z art.15g, to, jeśli spełnia pani wspomniane warunki w poprzedniej odpowiedzi, nie widzę przesłanek do wykluczenia się tych świadczeń, bądź uznania ich za kolizyjne, gdyż każde z tych świadczeń ma inne podstawy do ich przyznania. Jednak należy pamiętać, iż to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie uzyskanych danych od wnioskodawcy podejmuje decyzje przyznające prawa do określonych świadczeń. Zawsze też przysługuje Pani odwołanie od wydanych decyzji i wnioskowanie o wskazanie konkretnych przepisów, na podstawie których została wydana decyzja.

4. Prowadzę działalność w Słupsku, mam zatrudnionych tylko dwóch pracowników młodocianych z OHP. Ponieważ jest to działalność gastronomiczna - od połowy marca nie mam żadnego dochodu. Na jaka formę wsparcia oprócz zawieszonego ZUS oraz obniżonego czynszu mogę liczyć?

Odpowiedź (stan na 01.04.2020 r.):

Zgodnie z art. 15f „Tarczy antykryzysowej”, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią, pracodawca musi zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca ten nie straci refundacji wynagrodzenia, jakie otrzymuje od państwa na sfinansowanie wynagrodzenia takiego pracownika, jeżeli wypłaci uczniowi wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.Można skorzystać z pożyczki dla mikro firmy w wysokości 5000 zł składając wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy oraz umorzenia składek ZUS .