KONTAKT

Aktywator - Dom Startupów

e-mail:
aktywator@witaj-swiecie.pl 

W związku z przekazaniem danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Witaj Świecie! Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@witaj-swiecie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, a także konsultacji i otrzymania porad oraz wsparcia przez przedsiębiorcę od Administratora.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach „AKTYWATOR DomStartup’ów”
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
  Odrębnym Administratorem Twoich danych osobowych jest Facebook, za pomocą którego możesz się z nami skontaktować.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od zakończenia zadania publicznego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu nawiązania współpracy z Administratorem.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.