Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jakie zmiany?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 możesz, jeżeli w Twojej firmie funkcjonuje ZFŚS albo jesteś zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego, zawiesić następujące obowiązki:

  • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu podstawowego,
  • wypłaty świadczeń urlopowych.

Jak skorzystać?

Jeżeli zamierzasz skorzystać z tego rozwiązania, musisz spełnić dodatkowe warunki. Są to:

  • spadek obrotów gospodarczych

lub

  • istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Spadek obrotów gospodarczych oznacza spadek:

  • nie mniej niż o 15% – obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych (przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku) do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedniego roku.
  • nie mniej niż o 25% – obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ważne!

Jeżeli w Twojje firmie działają organizacje związkowe reprezentatywne, to zawieszenie obowiązków wymaga porozumienia z tymi organizacjami związkowymi.