Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Jaka forma wsparcia?

Świadczenie postojowe zostanie Ci wypłacone, jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

O świadczenie możesz wnioskować, jeżeli jesteś osobą wykonującą umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki musisz spełnić?

 1. wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.,
  Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 2. nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 3. mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 4. nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jeżeli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat wsparcia przedsiębiorców przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskasz pod numerami telefonów:

 1. 22 290 87 02 lub 22 290 87 03 – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
 2. pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 wybierając „0” i łącząc się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierając temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-C). Ty dostarczasz swojemu zleceniodawcy lub zamawiającemu oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek może zostać zgłoszony:

 1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 2. za pośrednictwem strony gov.pl,
 3. za pośrednictwem poczty,
 4. osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

Do wniosku Twój zleceniodawca lub zamawiający musi dołączyć kopię Twojej umowy cywilnoprawnej.

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć wniosek za kolejny okres (wniosek RSP-CK).

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.