Praca zdalna w Twojej firmie

Kto może skorzystać?

Już od 1 kwietnia 2020 r., w ramach przeciwdziałania COVID-19, jako pracodawca możesz przez określony czas polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, czyli pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Regulacja pracy zdalnej ma charakter czasowy. Przepis obowiązuje do 4 września 2020 r. (przez 180 dni liczonych od 8 marca 2020 r.).

Którzy pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną?

Praca zdalna może być w szczególności wykonywana:

  • przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub
  • dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Katalog ma charakter przykładowy i nie wyklucza wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Możesz oddelegować swoich pracowników na pracę zdalną, jeżeli posiadają oni umiejętności, możliwości techniczne i możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy, a rodzaj powierzanej pracy na to pozwala. Jako pracodawca jesteś zobligowany do zweryfikowania, czy te wymagania są spełnione. Możesz na przykład odebrać od pracownika oświadczenie, że ten posiada wystarczające możliwości lokalowe. Jednak jeżeli pracownik zgłosi Ci brak możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, powinieneś wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Jako pracodawca, jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikom narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej. Pracownik może używać środków pracy, których których mu nie zapewniłeś pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych – a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W ramach uprawnień kierowniczych możesz również zobowiązać pracownika wykonującego pracę zdalną do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis czynności, datę i czas ich wykonania. Zlecając prowadzenie ewidencji, powinieneś wskazać formę (na przykład elektronicznie) i częstotliwość jej sporządzania.