Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR

Jaka forma wsparcia?

Pożyczki Płynnościowe POIR udzielane są przez Polską Fundację Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z terenu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Pożyczka pomoże Ci utrzymać bieżącą płynność finansową i sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Środki finansowe z pożyczki możesz przeznaczyć na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 3. zapłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Łączna kwota pożyczki nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności,
  albo
 2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.,
  albo
 3. Jeżeli Odbiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Odbiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki to maksymalnie 72 miesiące, natomiast maksymalna karencja to do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.

Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ci wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty pożyczki.

Kwota wykorzystanej pożyczki podlega oprocentowaniu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 670) i wynosi:

 • w pierwszym roku trwania pożyczki 2,09 % w stosunku rocznym,
 • w drugim i trzecim roku trwania pożyczki 2,34 % w stosunku rocznym,
 • w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki 2,84 % w stosunku rocznym.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć do słupskiego oddziału Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację posiadanego limitu w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR.

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1, pokój 744

76-200 Słupsk

 59 846 84 47, 664 981 645, 784 318 037

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje, dotyczące pożyczki, znajdziesz na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:

https://www.pfp.com.pl

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.