Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Środki na utrzymanie firmy w kryzysie

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Jaka forma wsparcia?

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, możesz skorzystać z pożyczki ze środków Funduszu Pracy. Środki te zostaną Ci przyznane, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tejże działalności.

Kiedy możesz skorzystać z tego wsparcia?

Jeżeli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniałeś łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników
    oraz
  2. osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Pożyczka udzielana jest na podstawie decyzji, wydanej przez Starostę Słupskiego. Jej wysokość nie może przekroczyć 5.000,00 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli skorzystasz z tej formy wsparcia, będziesz zobowiązany do spłaty pożyczki w terminie nie dłuższym, niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkę możesz otrzymać jednorazowo.

Ważne!
Zaciągnięta przez Ciebie pożyczka może zostać, na Twój wniosek, umorzona, pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszysz stanu zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 

Informacje w/w zakresie otrzymasz również telefonicznie i mailowo:

 59 8460 910, m_sparniuk@pup.slupsk.pl 
 59 8460 946, b_czeres@pup.slupsk.pl 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składasz do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w postaci elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl lub w postaci papierowej za pośrednictwem poczty.

Jakie zmiany w Tarczy 2.0?

W tzw. Tarczy 2.0, tj. w Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono następujące zmiany:

  1. rozszerzenie odbiorców wsparcia, dzięki czemu poza mikroprzedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników z pożyczki skorzystać mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników,
  2. rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.,
  3. modyfikacja warunku umorzenia pożyczki - aby skorzystać z umorzenia mikroprzedsiębiorca będzie tylko musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jakie zmiany w Tarczy 3.0?

Na podstawie nowelizacji i wejścia w życie przepisów zawartych w tzw. Tarczy 3.0, z mikropożyczki możesz skorzystać, jeżeli swoją działalność gospodarczą rozpocząłeś przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.