Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa TISE

Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa TISE

Jaka forma wsparcia?

Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa udzielane są przez TISE S.A. w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

Pożyczki udzielane są mikro i małym przedsiębiorcom, zatrudniającym do 50 osób i posiadającym siedzibę oraz prowadzącym działalność na terenie woj. pomorskiego.

Kwoty udzielanego wsparcia są zróżnicowane i wynoszą:

 1. w przypadku mikropożyczki – do 100.000 zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie,
 2. w przypadku pożyczki rozwojowej – do 300.000 zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie.

Obie pożyczki przyznawane są na okres 60 miesięcy. Nie poniesiesz przy tym żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem i obsługą.

Oprocentowanie obu pożyczek jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 1. dla startupów (firm działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące w dniu zawarcia umowy), które prowadzą swoją działalność na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej – 1,84% w skali roku,
 2. dla pozostałych przedsiębiorstw oprocentowanie uzależnione jest od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz zaproponowanego zabezpieczenia pożyczki – od 2,84% w skali roku.

Jakie warunki musisz spełnić?

Ubiegając się o środki, musisz spełnić następujące warunki:

 1. nie posiadasz zaległości publiczno-prawnych względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 2. nie możesz ubiegać się w ramach w/w pożyczek o refinansowanie poniesionych nakładów, jak również spłatę kredytów i innych zobowiązań,
 3. nie możesz prowadzić działalności w obszarach wykluczonych z finansowania, tj.: rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego, części branż rolno-spożywczych, działalności deweloperskiej oraz rentierskiego najmu nieruchomości.


Na co możesz przeznaczyć środki z pożyczek?

Środki z pożyczek możesz przeznaczyć na:

 1. wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 2. unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 3. modernizację środków produkcji,
 4. adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 5. wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 6. finansowanie kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty pożyczki przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Ponadto, środki pochodzące z pożyczki możesz przeznaczyć na:

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji - do wysokości 10% środków pożyczki.

Za środki pochodzące z pożyczki nie możesz sfinansować następujących przedsięwzięć:

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne ),
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

Ważne! 
Korzystając z w/w pożyczek musisz pamiętać, że:

 1. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 2. jako przedsiębiorstwo możesz otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Mikropożyczkę albo Jedną Jednostkową Pożyczkę Rozwojową,
 3. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie - do kwoty 100.000 zł.

Jakie zabezpieczenia są stosowane przy udzielaniu pożyczki?

Jeśli zdecydujesz się na wystąpienie o pożyczkę i zostanie Ci ona przyznana, wówczas jako formę zabezpieczenia wypłacający zastosuje weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli zawnioskujesz o pożyczkę w wysokości do 50.000 zł, wówczas preferowanym zabezpieczeniem będzie poręczenie dwóch osób fizycznych.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o wsparciu znajdziesz na stronie internetowej Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych:

https://tise.pl/offers/pomorze-mikropozyczka-i-pozyczka-rozwojowa 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.