Fundusz pożyczkowy TISE ES POWER

Fundusz pożyczkowy TISE ES POWER

Jaka forma wsparcia?

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dedykowany jest podmiotom ekonomii społecznej. Wsparcie udzielane jest przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Możesz skorzystać ze wsparcia, jeżeli jesteś mikro, małym i średnim podmiotem ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób), to jest:

 1. spółdzielnią socjalną,
 2. organizacją pozarządową,
 3. spółdzielnią pracy, inwalidów i niewidomych,
 4. kościelną osobą prawną,
 5. spółką non-profit,
 6. podmiotem reintegracyjnym: Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubem Integracji Społecznej (KIS), Zakładem Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ).

O pożyczkę możesz starać się wówczas, gdy jesteś:

 1. startupem społecznym – czyli organizacją, która rozpoczęła swoją działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – wnioskujesz o „Pożyczkę na start”,
 2. podmiotem ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – wnioskujesz o „Pożyczkę na rozwój”.

Pożyczki różnią się wysokością i okresem, na który są Ci udzielane:

 1. „Pożyczka na start”
  • wysokość – do 100.000 zł,
  • liczba pożyczek – możesz zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki, o łącznej wartości do 200.000 zł, przy czym jedna z pożyczek musi zostać przeznaczona na utworzenie miejsc pracy w Twoim przedsiębiorstwie,
  • okres, na który udzielana jest pożyczka – do 5 lat,
  • okres karencji – nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • wymagane zabezpieczenia - co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia,
 2. „Pożyczka na rozwój”
  • wysokość – do 500.000 zł,
  • liczba pożyczek - możesz zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki, o łącznej wartości do 1.000.000 zł
  • okres, na który udzielana jest pożyczka – do 7 lat,
  • okres karencji – nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • wymagane zabezpieczenia - co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia.

Oprocentowanie wynosi:

 1. dla pożyczki do kwoty 100.000 zł – 0,55 % w skali roku. Jeżeli zadeklarujesz, że z pożyczki sfinansujesz utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, wówczas oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,28% w skali roku,
 2. dla pożyczki w kwocie powyżej 100.000 zł – 0,55%, o ile zadeklarujesz utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

Na co możesz przeznaczyć środki z pożyczki?

Środki z pożyczek możesz przeznaczyć na:

 1. na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej, zwiększenie wartości majątku trwałego – np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES,
 2. bieżącą działalność przedsiębiorstwa – np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia,
 3. rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności,
 4. tworzenie nowych miejsc pracy
 5. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

Jakie warunki musisz spełnić?

Ubiegając się o wsparcie, musisz spełnić następujące warunki:

 1. posiadać osobowość prawną,
 2. spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 3. Twoim organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego,
 4. przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 5. wykażesz realne źródła spłaty zobowiązań;
 6. nie posiadasz zaległości w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!
Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o wsparciu znajdziesz na stronie internetowej Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych:

https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.