Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy

Jaka forma wsparcia?

Z tej formy wsparcia możesz skorzystać, jeżeli jesteś średnim przedsiębiorcą, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, i zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jakie warunki musisz spełnić?

Aby wystąpić o wsparcie, musisz ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W przypadku kryterium zatrudnienia, do liczby zatrudnionych nie wlicza się osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – liczy się wyłącznie stosunek pracy.

Żeby sprawdzić, czy Twoje przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, musisz dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

  • jeśli Twoja firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu zsumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;
  • Twoje przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;
  • Twoje przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;
  • wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Wysokość obrotów możesz określić zarówno na podstawie deklaracji VAT jak i na podstawie rachunku zysków i strat. Środków z dotacji nie możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (nawet jeśli są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa) – w takiej sytuacji będą to bowiem wydatki inwestycyjne.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące.

Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania.

Gdzie szukać informacje?

Szczegółowe informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy.

Informacji o wsparciu udzielają również pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku:

Portowa 13B
76-200 Słupsk

59 714 18 44, 59 714 18 45
slupsk.pife@pomorskie.eu

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.