Dofinansowanie na prowadzenie działalności z PUP

Środki na utrzymanie firmy w kryzysie

Dofinansowanie na prowadzenie działalności

Jaka forma wsparcia?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz skorzystać z dofinansowania na prowadzenie działalności. Ta forma wsparcia realizowana jest przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Kiedy możesz skorzystać z tego wsparcia?

 1. jeżeli wykażesz spadek obrotów gospodarczych (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług),
 2. jeżeli istnieje możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów,
 3. jeżeli nie otrzymałeś albo nie otrzymasz dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Pomoc finansowa zostanie Ci przyznana, jeśli:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniałeś kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);
 2. wspomniana pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;
 3. wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych.

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 1. jeżeli spadek Twoich obrotów wyniósł co najmniej 30% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. jeżeli spadek Twoich obrotów wyniósł co najmniej 50% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. jeżeli spadek Twoich obrotów wyniósł co najmniej 80% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600 zł. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Informacje w/w zakresie otrzymasz również telefonicznie i mailowo:

 1. 59 8460 910, m_sparniuk@pup.slupsk.pl,
 2. 59 8460 946, b_czeres@pup.slupsk.pl.

Jak złożyć wniosek?

Stosowny wniosek, wraz z załącznikami, musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie: www.praca.gov.pl.

Do wniosku musisz dołączyć następujące załączniki:

 1. wzór formularza pomocy publicznej,
 2. umowę,
 3. oświadczenie.

Ważne!
Dofinansowanie możesz otrzymać wyłącznie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli w okresie obowiązywania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy tejże działalności nie będziesz prowadzić, jesteś zobligowany do zwrotu przyznanych środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek.

Jakie zmiany w Tarczy 2.0?

W tzw. Tarczy 2.0, tj. w Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono następujące zmiany:

 1. zniesienie obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności przez samozatrudnionych przy ubieganiu się o wypłatę kolejnych transzy dofinansowania;
 2. ograniczenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej tylko do okresu otrzymywania dofinansowania,
 3. doprecyzowanie, że dofinansowanie będzie przypadać od miesiąca złożenia wniosku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.